تماس با ما

شماره نام سمت
1 پوهنمل نثار احمد کوهستانی استاد دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی و رییس مرکز حمایه محیط زیست افغانستان
2 پوهنیار محمد شهاب حکیمی استاد دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی و رییس انجمن دوست داران محیط زیست و رییس موسسه ماین پاکی
3 داکتر عبدالولی وردک داکتر روانشناسی در لندن انگلستان و عضو مرکز حمایه محیط زیست افغانستان پوهنحی زراعت
4 سید وحدت احمد یار عضو انجمن نیکوکاران در آلمان و عضو مرکز حمایه محیط زیست افغانستان پوهنحی زراعت
5 فرهاد ترکانی دیزاینر و ویرایشگر سایت