داکتر عبدالولی وردک
داکتر روانشناسی در لندن انگلستان و عضو مرکز حمایه محیط زیست افغانستان پوهنحی زراعت